Toxoplasma gondii (RH Strain) Purified Tachyzoites Lysate

Toxoplasma gondii (RH Strain) purified Tachyzoites lysed with Triton X-100.

Toxoplasma gondii (RH Strain) purified Tachyzoites lysed with Triton X-100.

≥ 1 x 109 particles per mL of purified Toxoplasma gondii tachyzoites prior to lysis

Typical lot size 50-200 bottles